درباره شرکت رویان گستر
 
 
با وجود پیشرفتهای روزافزون فناوری ، بشر همواره به دستاوردهای خود به دیده شک وتردید نگریسته و برای پاسخگویی به برخی سئوالات ، به ارزشهایی ازدوران قبل از مدرنیسم رجوع کرده است . از جمله شاید بتوان رویکرد ایجاد شده در جوامع مختلف بشری در زمینه رشد مصرف گیاهان دارویی ومحصولات طبیعی را نشات یافته از این تفکر دانست که باعث ایجاد ظرفیت های جدیدی در تجارت وصنعت بخصوص برای جوامع توسعه نیافته ودر حال توسعه شده است . دراین راه مسلما کشورهایی که دارای پیشینه فرهنگی غنی در زمینه طب گیاهی وسنتی باشند قابلیت بیشتری برای ورود به این صنعت را دارا می باشند . هرچند درکشورما ، علیرغم برخورداری از فرهنگ غذایی وطب سنتی وگیاهی غنی ، ازاین فرصت بی نظیر استفاده لازم بعمل نیامده است .
در چنین شرایطی تعدادی از کارشناسان ومتخصصان امر با آگاهی از اهمیت موضوع شرکت فرآورده های گیاهی کرمان رویان گستررا در اسفندماه 1385 تاسیس کردند . این شرکت از بدو تاسیس همواره در پی راههایی برای بهره برداری بهینه وپایدار از امکانات وقابلیتهای بی شمارطبیعت ایران زمین بوده است . راههایی که به تهیه وتدوین طرحهای عملیاتی برای بهره برداری ، کشت وفراوری گیاهان دارویی منتهی می شود که در گام های بعدی به مرحله اجرا خواهند رسید .
بدیهی است با توسعه این گونه فعالیتها ، صنعت گیاهان دارویی ومحصولات طبیعی می تواند بعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی مناط کمتر توسعه یافته کشور مطرح شود .
     
 
 
 
Copy Right © 2010 ROOYAN GOSTAR All Rights Reserved